تاریخ : سه شنبه 29 فروردین 1396 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روز سه شنبه مورخ(1396/1/29):                                             
                                   سی دی انژی کاذب مواد مخدر مهندس دژاکام
                                                  
                                                                             برای دیدن به ادامه مطلب بروید
جباب آقای صادقی فرمودند:سخنانم رابا یک شعرآغازمینمایم
                   
                                    ماهمه شیرانیم شیران علم            
                                                                  حمله مان ازبادباشددم به دم
                                                                                                    
                                   حمله مان پیداوناپیداست باد
                                                                    آنکه ناپیداست هرگزگم مباد

این شعر میخواهد به ما بگوید که ماهیچ نیستیم ولی یکسری انسانهایی هستندکه تایک مقدار چیزی میاموزند ادعا میکنند که ماهمه چیزمیدانندومیگویندکه مااشرف مخلوقات هستیم ولی آقای مهندس در این باره فرمودند که منظور ازاشرف مخلوقات انسانهایی هستند که درصراط مستقیم هستندواین تفکرات ازجهل شان میباشد ،وقتی به گوسفند نگاه میکنیم هیچ چیزبدرد نخوری درآن نمیابیم حتی پهن آنرا ولی انسانها سرش رامیبرند وانرا میخورند ودرآخر دفع میکنند ودرآخرهمه چیزرا برای خودمان میخواهیم وپرمدعا هستیم وکسانی که اینچنین تفکراتی دارند بدترین ومنفوترین انسانهادرنزد خداوند میباشند،انسان زمانی راحت ودرآرامش زندگی مینماید که درصد توقع اش را به صفربرساندواین توقع باعث میشود که ماانسانها زجربکشیم وسیستم کاینات به گونه ایست که باد بکاری طوفان تحویل میدهد وخیلی باید هشیار وبیدار بود،این سی دی راجعبه انرژی کاذب است که اول سی دی آقای مهندس تک تک این کلمات را معنی کردند که انرژی یعنی توان انجام کاری وکاذب یعنی دروغ وانرژی کاذب یعنی انرژی دروغ یعنی چیزی به نام انرژی کاذب وجود ندارد،مواد مخدر انواع مختلفی دارد مانند تریاک،هرویین،حشیش،کوکایین،الکل،شیشه وقرصهای اعصاب وروان و...همه این مواد ها خاصیت درمانی دارندمثلاتریاک برای تسکین دردیاازحشیش برای بیماریهای ریوی استفاده میشودولی به دلیل زیاده روی واستفاده غلط ازآنها تبدیل به مواد خطرناکی شدند مثلا قرصهای اعصاب که برای بیماران اعصاب وروان حیاتی میباشد ولی کسانیکه برای سرخوشی وبرای خوابیدن میخورند ودرخوردن آن زیاده روی میکنند چیزخطرناکی محسوب میشود وقرصها مواد مخدرهستند ولی فرهنگ اعتیاد ندارند،خلاصه این سی دی به مامیخواهد بگوید که ماانرژی که باید درطول نود سال زندگی باید ازآن استفاده نماییم بامصرف مواد مخدر این انرژی رادرده سال استفاده میکنیم برای همین کسانی که مواد مخدر مصرف میکنند قیافه های ترکیده وتابلویی دارندحتی بعضی ها بعد رهاییشان هم چهرشان درست نمیشود زیرا ازتمام انرژیشان استفاده کردندواین به عمق تخریب فردبستگی داردوکسانی هستند درکنگره شربت استفاده میکنند ولی چهرشان خوب میشود واین به خاطر نظم دادن به مصرف میباشدمیزان مناسب،زمان مناسب ومکان مناسب باعث میشود وبعضی هم هستند که هیچوقت هیچ تغییری نمیکنند واین بستگی به عمق تخریب فرد داردمثال کسانی که درحالت عادی ده عددبارفیکس میروندولی وقتی کوکایین مصرف میکنندصد عددمیروند ووقتی به حالت عادی برمیگردند میبینند که تمام تاندون های دستشان پاره شده است یاکسانبی که شیشه مصرف میکنند دوبرابر کارمیکنندوفکر میکنند که بهترین چیزرا پیداکرده اند وخوشحال میشوند ولی مواد انرژی دوبرابر کارکردن رابه فرد نمیدهد بلکه باعث میشود انرژی که دربدن فرد وجود دارد رادوبرابر بگیرد ومصرف نماید برای مثال یک چراغ نفتی دارید وازنورآن استفاده میکنید ویک مخزن چهارلیتری دارد وقتی شعله رابالا ببریدنوربیشتری میدهد اما مخزن آن زود خالی میشود ولی اگر شعله را متعادل روشن نماییم  هم نور مورد نیازرا میدهد وهم مخزن آن دیرتر تمام میشود مصرف مواد مخدر هم همینگونه میباشد که شعله رابالا میبرد ومخزن رازودترخالی میکند؛آقای مهندس در این سی دی نکته مهمی که  گفتند این بود که چیزی به عنوان انرژی کاذب وجود ندارد مواد مخدر انرژی حقیقی  که دروجود انسان است را خالی میکند وچیزهایی که به انسان انرژی میدهد خوراک درست وافکار درست وجهانبینی درست میباشد.(باتشکر)
                                                                                         این شعر کامل  است


جمله گفتند ای وزیر انكار نیست

گفت ما چون گفتن اغیار نیست
 
اشك دیده‌ست از فراق تو دوان
آه آهست از میان جان روان
 
طفل با دایه نه استیزد ولیك
گرید او گر چه نه بد داند نه نیك
 
       ما چو چنگیم و تو زخمه می‌زنی

زاری از ما نه تو زاری می‌كنی
       ما چو ناییم و نوا در ما ز تست

ما چو كوهیم و صدا در ما ز تست
 
ما چو شطرنجیم اندر برد و مات
برد و مات ما ز تست ای خوش صفات
 
ما كه باشیم ای تو ما را جان جان
تا كه ما باشیم با تو درمیان
 
ما عدمهاییم و هستیهای ما
تو وجود مطلقی فانی‌نما
 
ما همه شیران ولی شیر علم
حمله‌شان از باد باشد دم‌بدم
 
حمله‌شان پیداست و ناپیداست باد
آنك ناپیداست هرگز گم مباد
 
باد ما و بود ما از داد تست
هستی ما جمله از ایجاد تست
 
لرت هستی نمودی نیست را
عاشق خود كرده بودی نیست را
 
لرت انعام خود را وامگیر
نقل و باده و جام خود را وا مگیر
 
ور بگیری كیت جست و جو كند
نقش با نقاش چون نیرو كند
 
منگر اندر ما مكن در ما نظر
اندر اكرام و سخای خود نگر
 
ما نبودیم و تقاضامان نبود
لطف تو ناگفتهء ما می‌شنود
 
نقش باشد پیش نقاش و قلم
عاجز و بسته چو كودك در شكم
 
پیش قدرت خلق جمله بارگه
عاجزان چون پیش سوزن كارگه
 
گاه نقشش دیو و گه آدم كند
گاه نقشش شادی و گه غم كند
 
دست نه تا دست جنباند به دفع
نطق نه تا دم زند در ضر و نفع
 
تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت
گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت
 
گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست
ما كمان و تیراندازش خداست
 
این نه جبر این معنی جباریست
ذكر جباری برای زاریست
 
زاری ما شد دلیل اضطرار
خجلت ما شد دلیل اختیار
 
گر نبودی اختیار این شرم چیست
وین دریغ و خجلت و آزرم چیست
 
زجر شاگردان و استادان چراست
خاطر از تدبیرها گردان چراست
 
ور تو گویی غافلست از جبر او
ماه حق پنهان كند در ابر رو
 
هست این را خوش جواب ار بشنوی
بگرری از كفر و در دین بگروی
 
حسرت و زاری گه بیماریست
وقت بیماری همه بیداریست
 
آن زمان كه می‌شوی بیمار تو
می‌كنی از جرم استغفار تو
 
می‌نماید بر تو زشتی گنه
می‌كنی نیت كه باز آیم به ره
 
عهد و پیمان می‌كنی كه بعد ازین
جز كه طاعت نبودم كاری گزین
 
پس یقین گشت این كه بیماری ترا
می‌ببخشد هوش و بیداری ترا
 
پس بدان این اصل را ای اصل‌جو
هر كه را دردست او بردست بو
 
هر كه او بیدارتر پر دردتر
هر كه او آگاه تر رخ زردتر
 
گر ز جبرش آگهی زاریت كو
بینش زنجیر جباریت كو
 
بسته در زنجیر چون شادی كند
كی اسیر حبس آزادی كند
 
ور تو می‌بینی كه پایت بسته‌اند
بر تو سرهنگان شه بنشسته‌اند
 
پس تو سرهنگی مكن با عاجزان
زانك نبود طبع و خوی عاجز آن
 
چون تو جبر او نمی‌بینی مگو
ور همی بینی نشان دید كو
 
در هر آن كاری كه میلستت بدان
قدرت خود را همی بینی عیان
 
واندر آن كاری كه میلت نیست و خواست
خویش را جبری كنی كین از خداست
 
انبیا در كار دنیا جبری‌اند
كافران در كار عقبی جبری‌اند
 
انبیا را كار عقبی اختیار
جاهلان را كار دنیا اختیار
 
زانك هر مرغی بسوی جنس خویش
می‌پرد او در پس و جان پیش پیش
 
كافران چون جنس سجین آمدند
سجن دنیا را خوش آیین آمدند
 
 
انبیا چون جنس علیین بدند
سوی علیین جان و دل شدند
 
این سخن پایان ندارد لیك ما
                                                           شعر ازمولوی است
  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic