تاریخ : دوشنبه 9 اسفند 1395 | 08:37 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روز یکشنبه مورخ(1395/12/8):
                                                     سی دی رنج ابدی مهندس دژاکام
                                                                            برای دیدن به ادامه مطلب بروید
آقای صادقی فرمودند:سخن زیبا وشیوا شنونده رابه وجدوشوق میاورد،این سی دی یکی اززیباترین سی دی های آقای مهندس میباشدودرسها وپندهای زیادی داردبرای انسانهایی که دراثرعدم دانایی به سمت عدوت ودشمنی میروندوبه سمت ادامه دادن یکسری دشمنی های بیمورد میروند وهم دنیایشان رابه سمت زوال ونابودی میکشانندوهم آخرتشان راوهم خودشان رادرعذاب ودرگیری هاودرتنش ذهنی قرارمیدهند وهم اطرافیان وخوانواده ودیگران رامجبورمیکنند که ازتعادل خارج شوند وآن جهانی که باید برپایه ومبنای صلح وآرامش باشد واززندگی درآن لذت ببرندوبه زیبایی زندگی نمایند وفقط وفقط به فکر ارتقاخودباشندانرژی خودراصرف دشمنی وکینه وبخل وحسد میکنند،آقای مهندس دژاکام دراول سی دی دررابطه بادشمنی هاصحبت مینمایند وفرمودند مبنای دشنی هاوکینه درواقع مادیات ومنافع میباشدشخصی که منافعش درخطر باشدآنوقت بدنبال دشمنی وکینه میرود،آقای مهندس دراین رابطه مثالی زدند وفرمودن شیرها برای اینکه قلمروخودراحفظ نمایند ممکن میباشد به یکدیگر حمله نمایند ولی هیچوقت یکدیگررانمیکشند زیرا درصورآشکار این قضیه اتفاقی میافتددرصورپنهان اتفاقی نمافتدوزمانی که ازیکدیگرجداشدنددیگر به دنبال ادامه دادن دشمنی وکینه نیستند اماانسانها به دنبال اتنقام گیری هستند وانتقام نقطه مقابل گذشت میباشد،گذشت هم برای این ارجع میباشد زیراخود فردراحت زندگی نمایدوبه دلیل کینه ونفرت باخوددرجنگ نباشدوگذشت نیازبه طی کردن مراحل مختلف نمیباشد همین که فرد رادرتفکرات خود ببخشیم یعنی گذشت وانرژی خودرا صرف انتقام گیری ننمایم وبه آرامش برسیم برای مثال باشخصی درگیر شدیم آن لحظه هیچکاری نمیکنیم وبعد ازاینکه دورشدیم ساعت ها ذهنمان درگیر میشود که چرا درآنجا این حرف یااین عمل راانجام ندادیم وحالا فرد راکجاپیدا نماییم وبه آن ضربه بزنیم وانرژی که باید صرف زندگیوارتقا خود نماییم ومشکلات خودمان راحل نماییم درکینه وانتقام صرف مینماییم،دراین سی دی آقای مهندس دررابطه بامشکلات هم فرمودند که مشکلات بخش عدیده ای اززندگی مااست وهمه انسانها حتی بزرگان ومخترعین وپیامبران وامامان هم مشکلات داشتند،پس برای اینکه ما راحت زندگی نماییم باید ببخشیم وگذشت نماییم درادامه اقای مهندس فرمودند این دشمنی ها هم صورپنهان وهم صورآشکاردارد وتازمانی که این دشمنی هادرصورآشکارباشد هیچ مشکلی بوجود نمی آیدحتی زمانی که این دشمنی واختلاف سلیقه شدید هم باشد هیچ اتفاقی نمافتد اما زمانی که ازمرز عدالت عبور مینماید آنموقع وارد صورپنهان میشود مانند کسی که کینه ای ازفردی دارد وبدنبال  انتقام گیری ازفرد میباشد،آقای مهندس دراین سی دی فرمودند که این دشمنی ها سه صورت دارد1_فردی بافرد دیگر2_خوانواده 3_شهری باشهر دیگری یاکشوری باکشور دیگری،درمسایل شخصی تکرارومکررات است وطبق اعتقادات کنگره انسان فقط دراین قالب نمیباشد ورفت آمد دارد واگراین دشمنی در فرد حل نشوددرآن جهان هم دردشمنی باقی میماندهمانند شخصی که دراین دنیا معتاد میباشد درآن جهان هم معتاد میباشد زیرا صور پنهان انسان بعد ازمرگ تحویل گرفته میشود ودرآن دنیا اینگونه نمیباشدکه هرچه بیشتر پول داشته باشد به همان میزان خانه خوبی به شماداده شود بلکه درآن دنیا برمبنای علم وعشق ومحبت وایمان فرد داده میشود آقای مهندس دراین باره فرمودند فرد نود سال دارد وهنوز بدنبال پول ومادیات میباشد وبعد ازاینکه میمیرد هیچ چیزباخود نمیبرد ودرآنجااز فقیر ترین افرادمیشودواین بستگی به چگونه درآوردن این اموال میباشد،آقای مهندس دررابطه بادشمنی خوانواده فرمودند که پیوند محبت تعیین کننده دشمی یاصلح درخوانواده میباشد برای مثال اگردرخوانواده ای پیوند محبت صد باشد ومنافع هم دویست باشد باعث دشمنی میشود ولی اگر پیوند محبت هزار باشد ومنافع یا پول صدباشد دشمنی بوجود نمی آید وآقای مهندش بسیار تاکید نمودند که پدر خوانواده بایدتکلیف  ملک واموال خود را معلوم نماید ووصیت نماید زیرا هیچوقت مرگ خبر نمیکند،آقای مهندس درجایی ازسی دی فرمودند مشکلات هم میتواند ازبدو تولد فرد باشد وهم میتواند ازروز الس باشد واگراینگونه است یعنی این مشکل همیشه بافردمیباشد وباخودآن راحمل مینمایدمگراینکه این مشکل راحل نمایدوبه آرامش برسد وپرونده آن برای همیشه بسته شود وقتی باشخصی دشمنی وکینه داری سطح انرژی کم میشود وقتی سطح انرژی کم باشد کارهای روزمره رانمیتواند انجام دهدوزمانی که کارهای روزمره انجام نشود مشکلات زیادی به سمت فرد روانه میشود وهمیشه حالش بد میباشد اما زمانی که فرد راببخشیم این مشکل حل میشود وانرژی صرف بازسازی زندگی فرد میشود،اقای مهندس درمورد زنده کردن مردگان هم صحبت نمودند وفرمودند حضرت مسیح مرده هارا زنده میکردندالبته زنده کردن مرده ها کار حضرت عیسی نبود بلکه کار خداوند بود وهمه انسانها هم میتوانند مرده ای رازنده نمایندمانند همین کاری که کنگره60انجام میدهد کسانی که زندگی نباتی داشتند ومانند مرده ویخ زده بودند آنها را زنده نمودوبه زندگی عادی برگرداند واین کار ازکار حضرت عیسی مهم تروبهتر میباشدوکار بسیار بزرگ وعظیمی میباشد.  (باتشکر) 

  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic