تاریخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 | 10:25 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روزسه شنبه مورخ(1395/12/3):
                                    صبر

                                                               برای دیدن به ادامه مطلب بروید
آقای صادقی فرمودند:ماباید معنای واقعی ودرک درستی ازصبرداشته باشیم وبه صورت کابردی درتمام ستوح زندگی ازاین واژه استفاده نماییم،مایک مبحثی داریم به اسم تعلل درگذشته به من میگفتند صبر داشته باش برداشت من ازصبر این بود که دست روی دست بگذارم ومنتظرباشم تایک اتفاقی بیافتدواین برداشت اشتباه باعث شدخیلی ازمسایل راازدست بدهم زیراتعریف مناسبی ازصبرنداشتم،خط مشی حرکت انسانها برمبنای تفکرات وبرداشت آنهامیباشدوبرای همین میباشد که جهانبینی یعنی ادراک واحساس وبرداشت مانسبت به جهان پیرامون میباشد چون درگذشته تعریف مناسبی ازصبرنداشتم همیشه به مشکل برخورد میکردم اماوقتی که وارد کنگره شدم تعریف جدیدی ازصبربه من داده شد مانند اعتیاد که درگذشته به من اینگونه تعریف شده بودکه اعتیاد مسمومت مزمن میباشد ودرمانی ندارد وقتی این تعریف راداشته باشم برای درمان میروم سم زدایی میکنم چون تعریف اشتباه بودمسیرحرکتی من برای درمان آن هم اشتباه میبود درمورد معقوله صبرهم همینگونه میباشد وقتی وارد کنگره شدم تعریف جدیدی ازصبرراآموختم صبریعنی درنظرگرفتن فرایند زمان همراه باسعی وتلاش یعنی وقی میخواهید کاری راانجام دهید یک زمانی موردنیازاست وبایدآنرادرنظربگیرید واگربخواهید زودتر انجام گیرد به نتیجه نخواهید رسید مانند شخصی که گندم میکارد باید هشت ماه سپری گردد تابه گندم برسدیا شخصی ده سال موادمصرف کرده است ومیخواهد یک شبه به درمان برسد،اطلاعات غلط منجربه تحریف میشود وتحریف یعنی انحراف،خداوند درکتاب شریف فرمودند راه نجات درصداقت میباشدهمه دروغ هامصلحتی میباشند زیرا به مصلحت فرد میباشد که دروغ میگوید اما هرجایی هم نباید صادق بود برای مثال درجنگ دشمن تعداد افرادت رامیپرسد آنجا نباید راست گفت اگرراست بگی حماقت میباشد آنقدر تعبیرموضوعات به هم نزدیک میباشندکه اگردچاراشتباه شویم دچارانحراف میشویم برای همین میباشد واژه هامهم میباشند،ماازآب نرم ترنداریم وازسنگ سخت ترنداریم اما همین آب سنگ راازهم میشکافدوسوراخ میکند من هم باید درراه درمان همین کارراانجام دهم باآرامش وقطره قطره وباصبر بامشکلات نبرد نمایم،ما نباید برای درمان خود درکنگره عجله نماییم واگرعجله نماییم سیستم مابه خوبی بازسازی نمیشود وبه مشکل میخوریم درتمام ستوح همینگونه میباشد خیلی هابه دنبال این هستندکه یک شبه پولدارشوند ولی درادامه به مشکل برخوردکردند،اگرتفکرات من افیونی باشد اعمال من هم افیونی میباشد وبازخوردآن هم منفی میباشد امکان ندارد که شخصی جوبکاردوگندم برداشت نماید،خداونددرکتاب شریف میفرمایند اندازه یک ارزن خوبی بکاری خوبی برداشت مینمایی واندازه یک ارزن بدی بکاری بدی برداشت مینمایی اگرهمین یک موضوع راباتمام وجودسرلوحه زندگیمان قراربدهیم محکوم میشویم به سعادت،ماباخودچیزهایی رامیتوانیم ببریم که درکیسه نمیشودگذاشت مانندخانه،پول،مقام و...تنهاچیزیراکه مامیتوانیم باخودببریم آن چیزی است که درنقطه باقی میماند مانندنفس وعلم .عشق ومعرفتی است که باخودمیبریم،معلمی به شاگردانش گفت باخودنایلکسی بیاورید وبه ازای هرکینه ای که ازشخصی دارید یک سیب زمینی داخل آن بگذارید یکی دوعدد انداخت یکی پنج عدد ویکی ده عددانداختند وگفت اینهاراباخود حمل نمایید وشب هم موفع خواب آنراروی شکم خودبگذارید بعدده روزحمل کردن سیب زمینی ها گندیده بودندومعلم فرمود آن کسی که کینه کمتری داشت هم بارکمتری رامتحمل شدوهم بوی بدکمتری راچشید ولی شخصی که کینه بیشتری داشت هم بارزیادی رامتحمل گردیدوهم بوی بدزیادی راچشیدازاین داستان میشود برداشتهای زیادی نمود هرشخصی مسایل منفی درونش بیشترباشد بارسنگینی رامتحمل میشود،پس ماباید تعریف درستی ازصبرداشته باشیم وآن راباتعلل اشتباه نگیریم وبرای رسیدن به خواسته خود فرایند زمان رادرنظر بگیریم.  (باتشکر) 


  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات