تاریخ : دوشنبه 2 اسفند 1395 | 08:45 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روز یکشنبه مورخ(1395/12/14):
                      سی دی شجره آقای مهندس دژاکام
                                    
         برای دیدن به ادامه مطلب بروید       
آقای صادقی فرمودند:آقای مهندس درسی دی های قبلشان سلسله مباحثی رادنبال میکردند که دررابطه باتغذیه وجسم ونفس وتفکیک کردن صورپنهان وآشکاربودودراین سی دی آقای مهندس درابتدا درباره ی کابوس صحبت میکنندومیفرمایند علت اصلی دیدن کابوس به خاطرعدم تعادل بین صورآشکاروصورپنهان میباشد،کسانی که صورآشکارشان باصورپنهانشان ازهم فاصله میگیرد درواقع وضعیتی رابرای خودشان به وجود میاورند که نیروهای منفی به راحتی میتوانند وارد شوندودرقالب کابوس به انسان آسیب بزنندبرای مثال بهترین جا برای لانه کردن  میکروبها درزخم هاوشکافها میباشدوبرای همین است وقی جایی دربدن زخم میشود سریعاپانسمان وچرک خشک کن میزنند بنابر این جایی که شکاف ایجادمیشود باید خوب مراقبت کردووقتی صورآشکاروصورپنهان ازهم فاصله میگیرند شکاف ایجاد میشود واین شکاف بسترمناسبی است برای نیروهای منفی که درآنجالانه بکنند،شخصی که صراط مستقیم رارها میکند ودرصراط غیرمستقیم قرارمیگیرد درظاهرخود رافرد موجه وخوبی نشان میدهد اما درباطن تخریب شده ووضعیت خوبی ندارد قطعا تسخیر نیروهای منفی میشود،انسانهایی که افسرده هستند وبیماری روحی وروانی دارند وانسانهایی که تعادل ندارند ودرصلح نیستند وزندگی سراسر نگرانی ودلهره دارند وحقارتهای زیادی رامتحمل میشوند گویی که حمل کردن بار افسردگی دشواراست ولی رها کردن آن دشوارتر میباشد،انسان ازدوبخش تشکیل شده جسم(صورآشکار) وجان(صورپنهان) وعواملی که باعث میشوند که این دوازهم فاصله میگیرندآقای مهندس میفرمایند ماباید تعیین بکنیم که جزوکدام دسته هستیم آیاجزو یاران شمالیم یاجزویاران راست هستیم،هرچقد انسان به طرف ضدارزشها حرکت میکند درواقع ازحقیقت ماهیت وجودی خودش فاصله میگیرد ونقاب میزند هرچقدر فاصله بیشتر میشود عدم تعادل هم بیشتر میشود وهرچقدرز عدم تعادل درتفکروروان بیشتر شود نیروهای منفی به راحتی میتوانندآسیب بزنندبرای مثال یک جوی است که اززمین محافظت میکند وبه عنوان یک سپرامنیتی میباشد که هرجسم خارجی که میخواهد به زمین برخوردنماید وقتی وارد جومیشود بلافاصله منفجرمیشودواگراین جووجودنداشت یک شهاب سنگ به زندگی همه موجودات خاتمه میداد، هاله ای که ازایمان(تجلی نورخداوند درانسان)   ازمادربرابر شیاطین محافظت میکند،کسانی که درصراط مستقیم هستند به راحتی ازنیروهای منفی گول نمیخورندونیروهای منفی باید انرژی زیادی برای این فرداستفاده کنندکسی که درضدارزش غوطه ورمیباشد نیروهای منفی انرژی کمی مصرف میکندمانند کسی که تازه وارد کنگره شده است ونیروهای منفی برای اینکه فرددرمسیردرمان قرارنگیرد انرژی زیادی مصرف میکند مگرنه کسی که هنوزوارد کنگره نشده نیروهای منفی کاری ندارندچون خود فرد درضدارزش مبیباشد،آقای مهندس درادامه دررابطه باشجره صحبت مینمایند که مایک شجره طیبه داریم که انسانهای خوب هستند ویک شجره خبیثه داریم که انسانهای بد هستند ماباید تعیین بنماییم که جزوکدان نوع هستیم، نیروهای مثبت ومنفی کارشان القاکردن میباشداساس نامه کنگره 60 عشق وعقل وایمان میباشدوبرای اینکه بتواند رشدوتوسعه داشته باشد نیازبه القا میباشد هم نیروی منفی وهم مثبت ونمیشود که مابگوییم القا منفی نباشد تازندگی خوبی داشته باشیم جهان برپایه اضداد بناشده است برای درک مناسب ماازپیرامون خودمان اگرزشتی نبود زیبایی معنی نداشت ولطف خداوند میباشد که نیروهای منفی رابوجودآورده است واضداد مانند تکانه ای است برای بیداری انسانها واضداد ازابتدا تاانتها به دنبال تخریب بوده اندپس القا مثبت ومنفی کارخودشان راانجام میدهند ماهستیم که تعیین میکنیم کدام القارادریافت نماییم ودانایی باعث میشود که القا مثبت رادریافت نماییم زیرا نیروهای منفی به دنبال توقف فرایند دانایی میباشندزیرا اگردانایی کن باشد راحت میتوانند ضربه بزنند وفرمان انجام عمل ضدارزش رابگیرندواز انجام عمل ضدارزش نیروهای منفی انرژی کسب مینمایند،القاهم درصور آشکارمیباشدوهم درصورپنهان وقتی باانسانهای منفی معاشرت داشته باشی روی فرد اثرمیگذارند وبرعکس برای همین میگن:

                     همنشین توازتو به باید بود 
                                                                            تاتوراعقل ودین بیفزاید  

آقای مهندس فرمودند که شجره خبیثه مانند کلام بدمیباشد که ریشه آن سست وتنه ضعیفی دارد وباهربادی تکان میخوردوشجره طیبه مانند کلام خوب میباشد وریشه آن قوی وشاخه آن درآسمانها میباشداگرشخصی به شجره خبیثه نزدیک شود ازآن میچشدواگرچشید رسوامیشودمانند کسی که به جایی میرود که مواد مصرف میکنندازآن میچشد ومصرف میکندبرای همین است که درکنگره میگویند که باعقاب ها بپریدسفردومی شجره طیبه میباشد بایدنزدیک شوی وازآن آموزش بگیری آقای مهندس فرمودند حتی فردی که درخوانواده شماست اگرجزوشجره خبیثه میباشد نبایدبه آن نزدیک شوی،آقای مهندس درآخرسی دی فرمودند که کارارزشی انجام دادن بسیارکار سختی میباشد برای این دشواراست که انسان به خواسته های خودبرسد وخواسته هاازنیازانسان میاید واین خواسته ممکن است هرچیزی باشد و انسان میخواهد ازسریعترین راه به خواسته خودبرسد.    (باتشکر) 


  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات