تاریخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 | 10:36 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
عملکرد لژیون روز سه شنبه مورخ(1395/11/26):
                                           سی دی زخم عشق آقای امین دژاکام 
                                                
                                                         برای دیدن به ادامه مطلب بروید
آقای صادقی فرمودند:این سی دی یکی ازبهترین سی دی هایی میباشد که تا اکنون کارکردیم وبسیار مفید میباشد دربخش اول سی دی آقای مهندس دررابطه بادوست داشتن وحمایت اعضاازکنگره رابیان میکنندومیفرمایند اگرشما دایی خودرادوست میداریدقطعابچه های داییتان راهم دوست داریدوبلعکس امکان ندارد داییتان رادوست داشته باشیدولی بچه های داییتان رادوست نداشته باشیدواین موضوع سرفصلی میباشدکه به مابفهمانندکه درکنگره هم اینگونه میباشد اگرکنگره رادوست دارید بایداعضاوافراد وقوانین آنراهم دوست داشته باشید،به دنبال تخریب نباشیم بلکه باید بسازیم وحمایت نماییم وبه مسایل حاشیه ای توجه ننماییم،قرارنیشت که هرچه رامیشنویم مبنارابراین بگذاریم که آن سخن صحت داردوبرمبنای آن قضاوت نماییم واگراین چنین باشد صددرصد قضاوت های مااشتباه است ونهایتاکسی که آسیب میبیندخودفرد میباشدواین هشداربه جایی بودکه آقای مهندس به مادادندبرای بیداری وهشیاری ما؛
درادامه آقای امین دررابطه بازخم عشق صحبت نمودندوفرمودندعشق یک معماشده است وچون این معماحل نشده است کسانی که واردشدندونتیجه نگرفته انداعلام کردندکه عشق یعنی نرسیدن وعشق چیزخوبی نمیباشدواین برداشت غلطی است،اگرعشق واقعی باشدومثلث عشق که سایه هاوجاذبه ومحبت میباشدواگرکامل باشدودرست شکل بگیرد عشق قطعادرفرایندساختن به ماکمک میکند،آقای امین درمورد انیمیشن هاصحبت نمودندوفرمودنددرسها وپندهای زیادی درآنها هستنددرگذشته وقتی فیلمی میدیدم فقط قسمتهای اکشن آن برای من جالب بودندوبه خودم میبالیدم که توانسته ام تفکرنویسنده آنرابفهمم واین تفکراشتباهی بودولی خاصیت فیلم هاونمایشنامه هاوانیمیشنها این میباشدکه من چیزی یادبگیرم وآنراسرلوحه زندگی خودقراردهموچرااین انیمیشن هاهیچوقت کهنه نمیشوند؟ماگفتیم حقیقت چیزیست که هم درگذشته بوده وهم درحال است وهم درآینده میباشدشخصیت فیلمها وانیمیشنها درواقع هرکدام یک پیامی رابرای بیننده داردواین پیامها چون حقیقت داردوچون پندمیباشددروجودمااست وهیچوقت کهنه نمیشود،
آقای امین شعری دراین سی دی فرمودند وآن شعراین میباشد:

             گویمت شرط بلاغ اززخم عشق 
                                                                   یاشفایابی ویامعدوم عشق

عشق مانندباروت میباشد هم میتوان ازآن برای نابودکردن وکشتن افراد استفاده کردوهم میشودذر راهسازی وسازنده گی واستخراج معادن استفاده نمودکارباروت انفجارمیباشدوقتی نام انفجارمیآید اولین تصورماکشتن میباشدولی عشق هم مانندباروت انفجارمیباشدهم میشوددرجهت سازندگی وهم میشود درجهت تخریب استفاده نمود،چیزی که تعیین کننده میباشد که من عشق راچگونه ببینم میزان اطلاعات وآکاهی میباشد وآقای امین دراین رابطه میفرمایند بودن دانش درواقع باعث میشود که ماانسانها درک مناسبی ازموضوع داشته باشیم دانش به من این قابلیت رامیدهد که ازعشق چه برداشتی نمایم،آقای امین مثال چراغ نفتی رامیزندکه اگرزیادش کنیم مخزن آن سریع خالی میشود ضلع جاذبه هم اینگونه است که اگرضلع جاذبه بیشترباشدوفقط آنراتقویت نماییدوآنراباعشق اشتباه بگیرید باعث تخریب انسان میشودومیشود همان معدوم عشق،سایه یعنی چه یعنی باید یک چیزی باشد که دوستش داشته باشیم وعاشق شویم مانند ماشین یا پول یامقام تابرای من ایجاد جاذبه نمایدومنراجذب خودش نمایدومحبت هم حاصل گردد مثلث عشق ترسیم میشودواگرابزارهایشرافت وصداقت وشجاعت وپاکدامنی درمسیرعشق نباشدبه نتیجه نمیرسید،اگررهجوعاشق رهایی نباشد وراهنماعاشق رهجوهای خودنباشدبه نتیجه نمیرسند،کسانی که به خاطر چهره عاشق فردی میشوند به نتیجه نمیرسند برای اینکه مبنای آن اشتباه میباشد وفقط ظلع جاذبه رشدکرده ومحبتی وجودندارد واساس کاراشتباه میباشد،اگرمن عاشق کسی میباشم مهم نمیباشد که کنارمن باشد مهم این است که هرجا میباشد خوش باشدعشق واقعی اینگونه است،عشق اگرکامل باشد زایش وخلق رابه دنبال دارد ومعجزه اتفاق میافتد مانندشخصی که به خاطر عشق به نقاشی سریع نقاش میشود درحالی که اگرکلاس نقاشی میرفت سالها طول میکشید،آقای امین فرمودند بعضی انسانها عشق رانرسیدن تعریف کردند ولی اینگونه نیست نرسیدن بخشی ازعشق است ومثالی زدند مانند شخصی که عاشق درمان ورهایی است وترک سقوط آزاد میکند ولی به عشق خودنمیرسد وناکام میماندولی وقتی که وارد کنگره میشود وصورت مسیله رامیفهمد وحرکت میکند به عشق خودمیرسد وبرای همین میگویند نرسیدن بخشی ازرسیدن میباشد؛درادامه فرمودند درمسیرحرکت سختی هایی که اتفاق میافتداین سختی ها هم بیرونی هستند وهم درونی وبعضی ها سختی های بیرونی رامانع رسیدن میدانندولی این اشتباه است نبود عشق دردرون سختی هارا دوچندان میکند.   (باتشکر) 


  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic