تاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 | 05:20 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روزسه شنبه مورخ(1395/11/12):
            سی دی دامنه ارتعاش آقای امین دژاکام
                                                                                 برای دیدن به ادامه مطلب بروید
آقای صادقی فرمودند:این سی دی یکی از سی دی های خوب وپرمحتوا وآموزنده میباشد وهرکس  بایددرمسیر سفرش هرمشکلی دردرون خودش  دارد آن راحل نماید، آقای امین دراول سی دی دررابطه باجایگاه دیدبانها صحبت کردندکه اسم دیدبانی درخودش میباشد باید مسائل خوب وبدراببیندونظارت کند،خیلی وقتها ماانسانها مسائل رامیبینیم ولی درکشان نمیکنیم اگراینگونه نبوداعتیادماپیشرفت نمیکرددرزمان اعتیادخیلی چیزهاراازدست دادیم ومتوجه نبودیم ونمیدیدیم،نگاه کردن وبرداشت کردن دومعقوله کاملاًمجزامیباشد،مادردوران اعتیاد به جایگاهی نرسیده بودیم که درک مناسب ازمسائل داشته باشیم زاویه دیدمان اندازه یک نقطه کوچک میبودوبعضی انسانها دامنه دیدشان مانندکسی میباشدکه ازبالای برج میبیندفرق این دودرچیست؟فرق این دودرموقعیت جغرافیایی که قراردارندمیباشد،دردرون انسان اشراف داشتن به موضوعات این است که ظرفیت بالایی داشته باشد وارتفاع بگیردوآنقدرمسائل برایش کوچک شوندکه به راحتی آنها راحل نمایددانایی وآموزش میباشد که جایگاه راتعیین میکندوکلید قفل میباشد،دیدبانها به این جایگاه میرسندکسانی که درکنگره60 دیدبان هستندپشت پرده هستند ودیده نمیشوندآقای امین درادامه افزود کسی که دیدبان است باید مسائل دیگران راازمسائل شخصی خودارجع تربداندچه کسی میتواند این کارراانجام دهدکسی میتواند که به دانایی رسیده باشدودلش خانه خداومحبت ومعرفت  وعشق باشدواین کاربسیارسختی میباشد که مسائل دیگران ارجع ترازخودم باشد،اگرراهنمایی ازرهجوی خودمیخواهد لباس سفید بپوشددلیل دارد یک شخصی که درسفراول است اگرنتواند درپوشش خود تغییربوجودبیاورد نمیتوانددراندیشه وتفکرخودهم تغییربوجود بیاوردوحتی اگرنتواند درکلام خودتغییربوجودبیاوردقطعاًنمیتواند دراندیشه وتفکرش هم تغییربوجودبیاورد؛آقای امین درادامه دررابطه بااعتماد کردن واطمینان کردن ودامنه ارتعاش درونی انسان صحبت میکنند ومیگویندکه باید به تمام انسانها اعتماد بشودواگربه کسی اعتماد نشود همه انسانها تنها ومریض میشوندودنیاقابل زندگی نمیباشدباید به همه انسانها اعتماد کردولی دامنه ارتعاششان و ظرفیتشان فرق دارد، بالا بردن ظرفیت بادانایی میباشددراین سی دی هم آق ای امین درژاکام میفرمایند که دانایی هرفرد نشان میدهد که میشودبه فردچقدراعتماد کردبه یک فرددرحد یک چایی خوردن میشود اعتماد کرد به یک فرددرحد نهارخوردن ویک فرددرحدسفررفتن ویک فرددرحدگفتن رازوسرمیشوداعتمادکرد،اگردردادگاه ها تحقیق بکنیدمیبینید نودنه درصد اختلافات به دلیل اعتماد کردن های بی موردواشتباه ورعایت نکردن چهارچوب قوانین اعتماد میباشدونودنه درصد آن برای کسانی است که یکدیگررامیشناسند زیراکسی به غریبه اعتماد نمیکند؛آقای امین دررابطه بادامنه ارتعاش مثال فنررامیزنندکه فنرهاباهم فرق دارند یک نوع فنردرساعت استفاده میشودویک نوع آن دراتومبیل آیامیشود فنرساعت راجایگزین فنراتومبیل کردخیرنمیشود انسانها هم اینگونه اندظرفیت هامتفاوت انداگرکسی که ظرفیتش اندازه فنرساعت باشدوزنه ای بیش ازاندازه آویزان کنیم حالت خودراازدست میدهد،درجهان انسانی وجودندارد که مطلق خوب باشد ومطلق بد باشد این موضوعی نسبی میباشد درسی دی یینگ و یانگ
 آقای مهندس میفرمایند کسی که درروشنایی باشد یک نقطه تاریکی درونش داردوبرعکس این موضوع صادق میباشدوخوبی وبدی هیچوقت ازبین نمیرودو منتظر هستندتایک روز فرارسد ودوباره رشد کنندبرای همین میباشد که انسانها بالا پایین میشوندوانسانها درسایه این فعل وانفعالات میباشدکه میاموزندوآموزش میگیرند درجهت ارتقاع،بزرگی میفرمایداگرروزی درزندگی آمدی زیرآب ناراحت نباش آب هم خوردی با زهم ناراحت نباش این برای آن است که اگرروزی آمدی روی آب موج سواری رابیاموزی صفت گذشته درانسان صادق نیست چون جاریست اگرامروزحالت خوب میباشد تضمینی نمیباشد فردا هم حالت خوب باشدوبرعکس؛ تنها سیستمی که به سیستم خداوند نزدیک میباشدکنگره60میباشد وسیستم کنگره 60برمبنای الگو گرفتن ازطبیعت کارمیکندوبرای همین است که بقا وتعادل دارد.(باتشکر)


  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic