تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1395 | 03:36 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روزیکشنبه مورخ(1395/11/10):
                               سی دی خانه دل آقای مهندس دژاکام                                                                                                برای دیدن به ادامه مطلب بروید
آقای صادقی فرمودند:آقای مهندس درابتدای امرراجعبه یک نیروی مافوق صحبت کردندنیرویی که برتمام هستی آگاهی ونظارت کامل داردواین نیروبرای خلقت هستی وکائنات تاس نریخته است،جهانی که ما انسانهادرآن زندگی میکنیم وآنچیزی که دربرد حواس مااست به اندازه یک ارزن آن رانمیشناسیم مانندیک شن درکویرمیباشد،خداونددرکتاب شریف میفرمایند(لآیات لقوم متفکرین)یعنی:نشانه ها برای کسانی است که تفکرمیکنند،دراین سی دی آقای مهندس لک لک ها وزنبورهارامثال میزنند که بدون هیچ نقشه وراداری مسافت طولانی رابدون هیچ نوع خطایی انراطی میکنندآیا اینها نشانه ای نمیباشدکه انسانها ازآن درس بگیرندوتفکرکنند،درکتاب عشق جایی نوشته است :ازجمع ذرات جرقه میشودبه روشنایی وسیع رسیداگرتفکرکنیم میفهمیم که واقعاً درست میباشد این موضوع یکسری نشانه هاوجرقه های کوچک هستندکه انسانها رابه روشنایی میرسانندوبه منبع نورهدایت میکنندبرای مثال:شمادارید ازمسیری عبورمیکنید درساختمانی دارند اسکلت سازی وجوشکاری میکنندزمانی که جرقه های جوشکاری به زمین میافتداولین کاری که میکنید به بالا نگاه میکنیدوبه دنبال منبع نورمیگردید؛من مسافربایدنسبت به سفرم تفکرنمایم که چرابایدسرموقع به جلسات بیایم یاچراباید پیراهن سفیدبپوشم وصورت خودرااصلاح نمایم یاچراباید روزجمعه صبح زودبه پارک بیایم وهزاران چراهای دیگروکه چی های دیگرکه بایدجواب اینهارا بدهیم و اگرجواب این سوالات راپیدانکنیم وتفکرنکنیم به آن رهایی یامنبع نورنخواهیم رسیدواین قانون درهمه جای زندگی حاکم میباشد؛دراین جهانی که مادرآن زندگی میکنیم زمان برماحاکم میباشدوبایدطبق فرایند زمان پیش برویم،برای اینکه یک کاروساختاری شکل بگیردیکی ازپارامترهایی که بایدبدان توجه نماییم فرایند زمان میباشدبرای مثال:کسی که میخواهدگاوداری بزند باید چهارسال زمان بدهد تاسوددهی داشته باشد؛آقای مهندس درادامه فرمودند که انسانهاعمدتاًبدنیستندوبدی رادوست ندارنددممکن میباشد که درتصورمن انسان بدی باشدوممکن میباشد من ازیک زاویه دیگری به موضوع بنگرم واین نگاه کاملا ًاشتباه باشدنباید اینگونه باشدواگرامآن فرد راپیش قاضی ببریم شایدبه آن یک ضربه شلاق مجازات بدهدولی من برای آن شخص مجازات حدرامیدهم وجاری میکنم،اگریک واقعه ای پیش آمدنباید بلافاصله واکنش نشان دهیم اگردوروز صبرکنیم نظرمان نسبت به آن واقعه کاملاً عوض میشود،حس اولین قوه به کارگیری فرمان عقل میباشد وقتی که حس انسانی بدوآلوده باشدفرمان عقل اشتباه صادرمیشود،درادامه آقای مهندس درمورد خانه دل صحبت میکنندکه بعضی انسانها خانه دلشان زهرآگین وپرازکینه میباشدوبعضی انسانها خانه دلشان پرازمحبت وعشق میباشد؛بعضی انسانهاباهمه مشکل داردوفکرمیکنند همه مشکل دارندومشکل راازخودنمیبینند اگرکمی تفکرنمایدمیفهمد که خودش مشکل دارد باید بگردیم دردرون خود مشکلات ونواقص خودراحل نماییم،زمانی یک انسان میتواندمشکلاتش راحل نماید که قبول بکندکه مشکل داردتازمانی که مشکلات راگردن دیگران بیاندازدنمیتواندآنهاراحل نماید،خانه دل بایدخانه خداوندباشدخانه ای که عشق ومحبت درونش باشدخانه ای است که عقل برآن حاکم میباشدوخانه ای که عقل درآن حاکم باشدخانه خداوندمیباشد،دراین سی دی آقای مهندس دررابطه باخوانواده واهمیت صحبت میکنند که کسی که بتواند خوانواده خودرااداره بکند میتواند یک جامعه راهم هدایت بکند، برتری وجایگاه انسانها راخانه دلشان رقم میزندامیدوارم خانه دل همه انسانها خانه محبت وعشق باشد.  (باتشکر)

  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات