تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395 | 08:55 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روزیکشنبه مورخ (1395/11/3):
                                     سی دی معما آقای مهندس دژاکام


                                                                                                                   برای دیدن به ادامه مطلب بروید
آقای صادقی فرمودند:کسانی که درلژیون مشارکت میکنندحسشان تغییر میکندوهمیشه درجریان هستند وآبی که راکت باشدمیگنددولی آبی که درجریان باشدزلال وقابل شرب وقابل استفاده میباشد،رهجو هاوظایفی دارندوآن وظایف رابایدبه نحواحسنت انجام بدهندتابه هدفشان برسندرهجویعنی جوینده راه،این سی دی یکی از زیباترین سی دی هابوددرعین سادگی بسیار پرمحتوابودودرسهای زیادی رابه ماآموش میدهد،تمام مسایل پیچیده دنیاحل کردنشان خیلی ساده میباشدولی ما انسانها دنبال یکسری راه حلهای مشکل وپیچیده هستیم مسایل خیلی ساده اندولی به گونه ای مطرح میشوندکه برای حل آنهاباید دنبال جوابهای دشواربگردیم،معما چون حل شود آسان شود؛چرا جناب آقای مهندس درباره معما صحبت میکنندوعلموچه اتفاقی میافتد که علم تولید میشود،مسایل بایدباشندوحل بشوندتاعلم به وجودبیاید؛خاصیت علم چیست وچه تاثیری درروندزندگی ماانسانهادارد؟آقای مهندس فرمودندکه مسایلی که حل نشده میشودمعماواگرحل بشودمیشودعلم،علم دلالت بردرستی وراستی داردودرواقع محصول دارد،علم توجیح امواج(حس وفکر) وذرات(ماده) هستندیعنی این علم هم درجهان مادی کاربردداردوهم درجهان صورپنهان کاربرددارد،زندگی ماانسانها مملوازمعما های گوناگون میباشد خیلی ازاین معما هاحل شده اندتوسط انسانهاومتخصصین وخیلی ازمعماهاهنوزحل نشده اندماننده خیلی ازبیماریهاکه معما هستندودرمان ندارند،تازمانی که علم یک موضوعی نباشدتمام انسانهای دنیادررنج وعذابندمانندکسانی که سرطان دارندودررنج وعذاب هستند زیراازاین بیماری واهمه دارندوتازمانی که معماهاحل نشوندانسانهادررنج وعذابند،چرامن بیکارم این یک معمامیباشدآقای مهندس دراین سی دی به مایادمیدهندکه حل کردن معماورسیدن به علم یک پروتکلول داردآن هم الهامات والقا میباشدکسانی که روی مشکلاتشان متمرکزبشوند به آنها الهام میشود برای حل آن مشکل مانند انیشتین وادیسون و... اینگونه انسانها ایمان داشتند که شکست مقدمه پیروزیست واگرادامه بدهند به موفقیت میرسندوبه آنهاالهام میشدوکشفهای بزرگی کردند زیراروی آن کارمتمرکزبودند؛علم آرامش وآسایش وامکانات زیادی رابه همراه داردآقای مهندس دراین سی دی مثلثی ترسیم نمودند برای حل معما1-(صورت مسِأله) 2-(فاعل) 3-(حل معما)دراین سی دی آقای مهندس تاکییدفراوان روی صورت مسیله داشتنداگرما درک مناسبی ازصورت مسیله نداشته باشیم نمیتوانیم به جواب برسیم درزمانی که مدرسه مکیرفتیم دردرس ریاضی صورت مسیله میدادند وما باید آنهاراحل میکردیم زمانی که صورت مسیله رادرک نمیکردیم نمیدانستیم باید ضرب کنیم یاجمع ویاتفریق کنیم 
مازمانی به جواب میرسیدیم که صورت مسیله رادرک میکردیم مانند اعتیاد که درجهان میگویند بیماری مرموزوپیشرونده میباشدزیرا صورت مسیله رانمیدانندولی درکنگره60آقای مهندس دژاکام صورت مسیله رابرای مابازکردندوامروزه معما اعتیاد حل شده است وانسانهای زیادی درمان شدند،امروزه درکنگره60راه درمان پیداشده است وحجت برهمه تمام شده است اگرکسی هم درمان نمیشوداشکال ازسیستم نمیباشد خودش حرکت نمیکندوخواستاررهایی نمیباشد،اما فواید علم چیست؟درگذشته انسانهای نخستین درغارزندگی میکردندوازبرگ وخاشاک لباس تهیه میکردندوخام خواربودندزیراآتش نداشتندامادراثریک حادثه وجرقه انسانها آتش راکشف کردندوغذاهای خود راپختندودیدند اینگونه خیلی بهترمیباشداین به خاطر علم بوددویست سال قبل ازنفت فقط به عنوان آتش ونورش استفاده میکردنداما براثر علم آمدندوازنفت یکسری مشتقات گرفتندمانند بنزین یاپارافین...هرجاکه علم باشددرآنجاچرخه اقتصاد میچرخدعلم آسایش میاوردومیشودازعلم سواستفاده کرد مانندکسیانی که بمب اتم میسازنداینها درجهان بیرون بودنداما علم چه فواید دردرون ماداردوقتی ماداناییمان بالا میروددردرون ماراه سازی وجاده سازی میشودوآرامش ورفاه میاورد.


  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات