تاریخ : دوشنبه 27 دی 1395 | 12:24 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روزیکشنبه مورخ(۱۳۹۵/۱۰/۲۶):
                 
                                         سی دی مشکل آقای مهندس دژاکام
معماربزرگ همان خداوند توانا جهان را گونه ای بنا نهادند که همه چیز برمبنای اضداد باشد،اضداد یعنی چه:اضداد مانندتکانه ایست برای بیداری انسانها..                                                                             برای دیدن به ادامه مطلب بروید
 
آقای صادقی فرمودند:ما باید روز به روز علم مان راارتقا بدهیم وبه روز باشیم یکی از ابزاری که باعث میشود که داناییمان بالا برود استفاده ازاینترنت وسایتها میباشد ما باید از این ابزارها درست استفاده  بکنیم، درکنگره هم سایتها ووبلاگهای زیادی میباشد ودراین زمانه همه اینترنت دارند وبلد میباشند ما درکنگره میتوانیم  آموزشهای بیشماری ازوبلاگها بگیریم  وسطح آموزش خودرا ارتقا دهیم ،اما درمورد سی دی که خیلی سی دی پرمحتوا و آموزنده ای بود؛انسان را خداوند وقتی که خلق کردند برسردوراهی قراردادندکه انسان خودش انتخاب بکندیکی راه فسق وفجورمیباشدویکی راه تقواوصراط مستقیم میباشد،هیچ انسانی وجود ندارد که درزندگی مشکلات نداشته باشد آقای مهندس فرمودند که میتواندبه طور نسبی نیرو های مثبت  گسترش پیداکندولی هیچ موقع نیروهای منفی ازبین نمیروند مشکلات هم همینگونه هستندما نمیتوانیم انتظارداشته باشیم که تمام دنیا خوش وخرم باشد وهیچ مشکلی وجودنداشته باشد،مانندکسی که میگوید اگرمواد مخدر نبود من مصرف کننده نمیشدم یا خداوند چرا شیطان را خلق کرد اگر شیطان نبود هیچکس مرتکب هیچ گناهی نمیشدودنیا گلستان میبود اینها تفکراتی بودند که اکثرما قبل ورود به کنگره داشتیم اما وقتی وارد کنگره شدیم فهمیدیم که نیروهای منفی  باید باشندمن باید به این آگاهی ودانایی ومعرفت لازم برسم که گناهی مرتکب نشوم یا مواد مصرف نکنم،معماربزرگ همان خداوند توانا جهان را گونه ای بنا نهادند که همه چیز برمبنای اضداد باشد،اضداد یعنی چه:اضداد مانندتکانه ایست برای بیداری انسانها، من براثریک اتفاق بدکه زندگی من راتحت شعاع قراد داده درگیر یکسری مسایل میشوم وتبدیل به یکسری مشکل میشودوبه مرورزمان درآن مشکل غرق میشوم وخیلی چیزهارا ازدست میدهم ولی وقتی که خارج میشوم وآن مشکل راحل میکنم زندگی برای من معنی ومفهوم خاصی پیدامیکندمانند مصرف کننده مواد که براثرناآگاهی مواد مصرف کرده است ولی بعد ازدرمان وآگاهی عظمت زندگی وبدن سالم را درک میکند ومیفهمد،دانایی انسان میباشد که انسان رابرای تمامی مسایل آگاه میکند،زندگی که درآن مشکل نباشد بی معنا میباشدوادامه زندگی ناممکن میشود؛آقای مهندس دراین سی دی مثلثی ترسیم نمودند که انسانهایی هستد که به مشکلات اهمیت نمیدهند وباورنمیکنند که مشکل دارندوقبول نمیکنند،انسانهایی هستند که مشکلات راموقت حل میکنندوانسانهایی هستند که مشکل رابه طور کامل وریشه ای حل میمند؛آقای مهندس درادامه فرمودند که اگرانسانی میخواهد رستگارشودوآزادشودازبند مشکلات رها بشود باید آن مشکل راازریشه واساسی حل بکند،مانند اعتیاد که گروه هایی هستند که سم زدایی میکنند ومشکل اعتیاد راموقت حل میکنند ولی درروش DSTما مشکل اعتیاد را به طور کامل حل کردیم؛برای حل مشکل میتوانیم ازدیگران مشورت بگیریم وکمک بخواهیم ومشکلمان رابه طور ریشه ای حل بکنیم،درقدیم هنرپیشه معروفی بودبه نام برلی بارلو که چندین بار خودکشی کرده بودوی ازلحاظ مادی،زیبایی،امکانات وضع بسیار خوبی داشتندوهمه متعجب بودندکه چرا خودکشی میکند روزی دانشمندی پس ازتحقیقات فهمیدندکه این هنرپیشه به دلیل نداشتن مشکلات خودکشی میکردندبهترین ومشهورترین برندها برای تبلیغات بهترین وسایلی که ساخته بودندبه ایشان مجانی میدادندوایشان برای بدست آوردن این وسایل وبرندها هیچ تلاشی نمیکردندوزندگی یکنواختی داشتندبرای همین خودکشی میکردند،ما انسانها باید قدرمشکلات رابدانیم زیرا اگرمشکلات نباشد زندگی هیچ معنایی ندارد من درجایی بودم ویک نفر به من حرف بسیارزیبایی زدندایشان گفتند:هروقت که یک کاری راانجام دادم ودیدم که این کاربه مشکل خوردفهمیدم که این راه درستی میباشدوفهمیدم که اگرمن میخواهم به جایگاه های بالا برسم باید ازسد مشکلات عبورکنم ماباید درابتدا ریشه مشکل راپیداکنیموبپذیریم که این مشکل را داریم  ماانسانها وقتی که میبینیم عقربه ساعت حرکت نمیکند گیر میدهیم به عقربه ولی این اشتباه میباشد ماباید برویم پشت ساعت وموتورش راتعمیر کنیم واین بادانایی درست میشود.  (باتشکر)  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic