تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 07:55 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون درروز سه شنبه مورخ (1395/10/21):
                                                                     سی دی کوه آقای امین دژاکام


                                                                                                                   برای دیدن به ادامه مطلب بروید

آقای صادقی فرمودند:آقای امین درابتدا ازجشن همسفر میگن که همسفرها درحاشیه نیستند بلکه خطی هستند که درراس هستندودرکنارمسافران هستندونقش بسیارمهمی درروندارتقاسطح کیفی کنگره60دارند؛درادامه دررابطه باموضوع طبیعت صحبت میکنندآقای امین همیشه برای درک درست از موضوع ازدرون طبیعت مثال میزنندوویژگیهای آن راباویژگیهای انسانهامطابقت میدهندوبه راحتی میشود بااون مبحث ارتباط برقرارکرد،دراین سی دی دررابطه باکوه صحبت میکنندکه انرژی بسیارزیادی داردبرای درک این موضوع باید به کوه رفته باشیم ودرک کرده باشیم،همیشه اساتید بزرگ میگویند که درد شکافنده فهم میباشدانسان تادردی رااحساس نکندفهمی برایش بازنمیشودوهرچقدرعمق تاریکی انسان بیشترباشدوقتی که خارج میشودمسلح تروپخته ترمیباشد.
درمتون کنگره هست که میگویداگرازگذرگاه سخت عبورکردیدوجان سالم به دربردیدآنگاه تبدیل به انسانی کارآزموده میشوید،انسان هایی که ازلحاظ صورپنهان آنقدررشدکرده اندکه حل مسایل ومشکلاتشان رابه راحتی انجام میدهند،برای اینکه شمابتوانید مسایل رانگاه خوبی بهشان داشته باشید نیازبه ابزارداریدمثل میکروب شناس که نیازبه ابزاری به نام میکروسکوپ دارد،آیامیشودبدون ابزاربه جهان اطرف نگاه کرد؟ درواقع جهانبینی آن ابزارمیباشد؛کوه هابزرگترین منابع آب شیرین میباشندوهرچقدرازکوه بالاترمیرویم هوای متفاوتی وجودداردویکی ازویژگی هایی که دارند مانندمیخ درپوسته زمین عمل میکنندواجازه نمیدن که زلزله اتفاق بیفتدوکمتراتفاق میافتد،خداوند درکتاب شریف میگویندکه{به کوه هانظاره کنیدبرای اینکه بهعظمت خداوندپی ببرید}حتی خداوند میفرمایند{به شترنگاه کنید وپندبگیرید}وخداوندبه زیتون وانجیرقسم میخورد این هاهیچکدام بی حساب وکتاب نیست امروزبیماری قرن یبوست هست وچندین هزارسال قبل خداوند فرموده ودارو ودوای این بیماری رابه ماگفته است این وسعت نگاه خداوند رانشان میدهد؛
اگراین آموزشهاراسرلوحه زندگیمان قرارندهیم مطمین باشید رفت وآمدبی بهره داریم وعمرمان تمام شده وهیچ چیزی برداشت نکردیم؛کوه هاجاذبه دارندابرهارامیگیردوتبدیل میکندبه باران وآبادانی رابه ارمغان میاوردخداوند میفرمایند {نشانه هاازآن کسانی هستندکه تفکرمیکنند}نشانه برای من سفراولی چیست؟آن سفردومی هست که دارد خوب سفرمیکندوحالش خوب است این نشانه میباشدباید تفکربکنم؛انسانهایی که صورپنهانشان مانندکوه عظمت دارندزحمت کشیدندوطالب علم بودندوآگاهی شان بالا میرودوتزکیه نفس میکنندوازخیلی ازمسایل میگذرند؛برای کسی که واقعا بخواهد کاری راانجام بدهدنه ترافیک مطرح میباشد نه بی پولی ونه کارخداوند میفرمایند{برای انسان هیچ چیزنیست جزسعی وتلاش خودش}اگریک شخص نامش درتاریخ میماندوتفکرات ونگاهش روی جهانیان تاثیرمیگذارداین شخص زحمت کشیده وصورپنهانش رابزرگ کرده،ممکنه صورپنهان من با هربادی تغییرجهت بدهدوکسی هم باشه مانندکوه مستحکم باشد،بچه های کنگره60نسبت به انسانهای عادی السابقون هستند،در سی دی کوه تفتان رامثال میزندکه کویر میباشدولی دروورکوه مانندبهشت میماندچون کوه ابرها رامیگیرد وآبشان رااستخراج میکندمانند کنگره60که به راحتی یک مصرف کننده درمان میشود ولی بیرو همه ماندندزیراکنگره 60علم وکسانی که درونش خدمت میکنندارتفاع گرفته است؛زکات علم نشرآن میباشدونشرعلم ازدریافت علم خیلی اهمیت بیشتری دارد،انسانی میتواندمنشا خیروبرکت برای خودش واطرافش باشد که به علم رسیده باشد وخودش راتزکیه کرده باشدمانند کوه که هم آب وهوای خودش را خوب نگه میداردوهم باعث خیروبرکت برای زمینهای اطرافش میشودماهم باید اینگونه باشیم،یه سفردومی هم سختیهای زیادی متحمل شده تا به این جایگاه رسیده است وقتی شخصی مرزبان میشود فکرمیکنید الکی شده است قطعا کاروتلاش کرده هیچ چیز بی حساب وکتاب نمیباشد. (باتشکر)  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات