تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 11:10 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
مبحث لژیون روزیکشنبه مورخ(1395/10/19)
          سی دی حرف وعمل 2 آقای مهندس دژاکام
                                            برای دیدن به ادامه مطلب بروید
آقای صادقی فرمودند:عمده ترین چیزی که دربخش درمان میتواند موثرباشددرروندنگه دارندگی درمان بعدازپروتکولdstنوع نگاه شخص ونوع تفکرات وجهانبینی شخص میباشد،شرکتی میادیک پروژه ای راانجام میدهدبعدازانجام آن پروژه میایدوقراردادتأمین ونگه داری میبندد،ما درکنگره 60پروژه نداریم بلکه پروسه داریم فرقشان چیست؟ پروژه یک زمان مشخص یعنی زمان شروع مشخص وپایان مشخص دارد اماپروسه اینگونه نیست زمان آغازش مشخص میباشدامازمان پایانش مشخص نیست،من اینهاراگفتم که بگم الزاما درمان اعتیادوراه اندازی سیستم شبه افیونی چه ربطی داردبه دانستن این موضوعات؛آن روزی که من موادمخدرمصرف کردم خودبه خوداتفاق نیفتاددرتفکرمن جایی برای مصرف مواد وجودداشت ووقتی بسترفراهم شداین اتفاق افتاد،اونجائی که بایدتغییرات به وجودبیاید درنگاه واندیشه من باید باشد؛اگرسیستم شبه افیونی شماخوب کارمیكندولی نگاه وتفکرات تغییرنکندهیچ تضمینی برای این که دوباره موادمخدرمصرف نکنیدنیست،یکسری مسائل راباید رعایت بکنیم همون داستان تأمین ونگهداری بعدازانجام پروسه میباشد،یکسری انجیو ها هستنذبعدازده سال میگن خداراشکرامروزمواد مصرف نکردیم تضمینی نیست که فردا مصرف بکنن یا خیر،امادرکنگره دیدگاه وتفکرشخص واحساسات فرد تابع یک نیروی قوی به نام عقل هست این اتفاق نمی افتدکه دوباره مصرف بکنه این میشود یک درمان اصولی نه ترک،تجربه من بعدازیازده سال این است كه نوددرصد کسانی که سفردومی هستندوبرگشت میخورند کسانی هستندکه فقط نگاهشان به جسمشان میباشدمیگن چون جسم من سالم شده برم دنبال زندگیم یک مدت حالشون خوبه ولی یکدفعه به مشکل برمیخورن وتخریبی که بعدازبرگشت ایجادمیشود خیلی بیشتر میباشدچون قبلابازی درناآگاهی بود ولی الآن بازی درآگاهی میباشد وتخریب بالا تری دارد؛شیطان ونیروهای منفی به زیباترین شکل وارد افکارواندیشه ما میشود،این سی دی ادامه سی دی قبلی میباشد و میگوید انسان بایدازطبیعت الهام بگیرد،خیلی وقت ها میخواهیم مسائل رادرجهان بیرون بدست بیاوریم اماهراتفاقی که درزندگی مامی افتد یک سرسیم دردرون من میباشدیکسرشم دربیرون میباشدما هی دنبال اون سربیرون هستیم من میگم چرابیکارم به درونم وقتی رجوع بکنم میبینم شایدظرفیت پول راندارم ،من تازمانی که درون خودم تغییرات بوجود نیاورم محال هست که درجهان بیرون زندگی من دستخوش تغییرات بشود؛اگرخداوند یکسری چیزها را به مانمیدهدنه این که قادرنباشدبدهدخداوند میگوید من دوست دارم بدهم ولی تودستت بسته میباشدوظرفیت نداری اگرمن این رابه تو بدهم خودت رانابودوتخریب میکنی ،به عنوان مثال وقتی که بچه سرما میخوردوبستنی میخواهد والدینش بهش نمیدن ازنظر بچه فکرمیکندکه پدریامادردوستش ندارن ولی  به خاطر این به اون نمیدهند که مریضیش بدتر میشود وصلاح این میباشدخداوند هم همین گونه میباشد،ازخدابخواهیم قبل ازاینکه چیزی به ما بدهد اول ظرفیت آن رابدهد،یک انسان میتواند خصوصیات حیوانها را داشته باشد مانند کسانی که زبان گزنده دارندمثل عقرب بعضی حیله گرهستند مثل روباه و...
اگرما عقاب رامثال میزنیم ونماد کنگره میباشدچون کنگره سیستمی هست که کاملا به تفکراعتقاد کامل داردعقاب هم موجودی میباشد که تفکر بالایی دارد ودرجایگاهی لانه میسازدکه هیچکس دستش به آنجانمیرسد؛بعضی انسانها هستند که هیچگاه حقه نمیخورند،عقاب دید بسیار قوی دارد اون کس که دنبال غیبت میباشد ماننده مرغ وخروس روی زمین میباشد ولی آنکس که این کارهارانکند مانند عقاب پروازمیکندو عقاب بهترین ریاضیات را داراست ومحاسبه دقیقی دارد چون اگرباآن سرعت به زمین برخورد بکند ازبین میرود؛اگرباکسی مشکل داریم رودررو برویم باطرف صحبت کنیم وقتی رودررو میشوید یازده حس شما درگیر میشود،چرامن باکسی مشکل دارم درون خودم انباشته بکنم که یه روز مانند مواد مذاب فوران کند،بخشش با ندید گرفتن فرق داردکسی ببخشد کلا آن موضوع رافراموش میکند ولی کسی که ندید وچشم پوشی کند مانند مواد مذاب یکدفعه بیرون میریزد؛جسم بیمار تفکرراهم بیمار میکندوتفکرنباشد خیلی مسائل رخ میدهداگرما درهر وضعیتی هستیم شخص شخیص خودمان خواسته است. (باتشکر)


  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic