تاریخ : یکشنبه 12 دی 1395 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری

مبحث لژیون روز یکشنبه مورخ(1395/10/12):

                           سی دی حرف و عمل آقای مهندس دژاکام           

یاران سمت راست یکسری ویژگی هایی دارن که این ویژگیها مختص این یاران هست،جایگاه هایی دارن که این جایگاه هارابدست آوردندبه واسطه عمل کردن به کارهایی که باید عمل میکردند

                                                                                                            برای دیدن به ادامه مطلب بروید

یاران سمت راست یکسری ویژگی هایی دارن که این ویژگیها مختص این یاران هست،جایگاه هایی دارن که این جایگاه هارابدست آوردندبه واسطه عمل کردن به کارهایی که باید عمل میکردند،قطعآ جایگاه یک سفردومی با یک سفراولی یکسان نیست،قطعآیک سفراولی حالش مثل یک سفردومی نیست چه بخواهید چه نخواهیدولو این که اون سفردومی طغیانگرباشه بازهم حالش یکسان نیست یا توی سفراولی ها کسی که مرتب سفرمیکنه حالش باکسی که خوب حرکت نمیکنه فرق داره این رامیشود ازرفتارهای ونوع نگاه وکردارش وازدوستان اون شخص فهمید،کسی که وسط کارگاه آموزشی میره سیگار میکشه ازآموزش هادور میشه وراه حل این درمان سیگارمیباشد،کسانی که درسفراول میایند وسفرسیگارراشروع میکنندحال وروزشون بهترمیباشدچون سیگارخودش انتی ایکس میباشدودررونددرمان اختلال به وجود میاورد،مانندکسی که شربتotمیخوره ومواد خودشم مصرف میکنه، سیگارهم همینگونه هست،یک زمان درکنگره میگفتند گریزآقای مهندس فرمودند ازواژه حماقت استفاده کنیدیعنی کسی که این کاررامیکنداحمق میباشد؛من باید بدونم وسوسه بانیاز چه فرقی میکند؛خدمت نکردن درکنگره درروند درمان اختلال به وجود میاوردچون مثلث درمان جسم،روان وجهانبینی میباشد اگرخدمت نکنید روانتون به مشکل میخوره،آقای مهندس جایی گفتندکه انسانهایی که جهانبینی درست وحسابی دارندزندگی خوبی دارند وسیستم خمرشان خوب کارمیکندوجزویاران یمین هستند؛دراین سی دی آقای مهندس اشاره میکنندکه حرف باعمل باید یکی باشدانسان به واسطه داشتن صورآشکاروصورپنهان میتواند رفتاردوگانه داشته باشدواین اختلاف باعث میشودکه انسان سقوط بکنداما حیوانات اینگونه نیستندچون صورپنهانی ندارندیه شیرتمام خواسته اش تولید مثل وشکارمیباشد،به واسطه صورپنهان میباشد که انسان متمتیزمیشود ازموجودات دیگر؛زبانی بگم من عاشق مهندسم عکس پروفایلم کنگره باشه اما من چیکارکردم برای کنگره آیاتفکرات آقای مهندس راسرلوحه زندگیم قراردادم؛زمانی که امام حسین(ع)قیام کرد برای چی این کارراکردکمبودآب نبود بلکه کمبودتفکرات حسینی بودچون تفکرامام تفکرسالم وخدایی بودوآزاده بودمگرنه امام حسین هم نمازمیخواند یزید هم میخواندمردم درجهل بودند؛هفته ای دوتا سی دی گوش میدهیم باید این سخنان راسرلوحه زندگیمان قراردهیم وتغییردرزندگیمان بوجودبیاورداگراین گونه نباشد فقط کلام وحرف میباشد،اگردرروندپوشش من تغییری نباشدفقط حرف میباشدچه تاثیری داره شما لیوانی که پرازلجن میباشد درونش شب تاصبح دعا بخوان وفوت کن آیاپاک میشود؟برای این که این آب قابل خوردن بشود باید تصفیه بشود،بایدعملکردداشته باشیم؛اعتیادمادرتمام گناه هامیباشدغیبت،دروغ،دزدی و...؛من هم میخواهم نشعه باشم وهم میخواهم درمان بشوم این گونه نمیشود درمان شدچون دوتا مسیرمجزامیباشد برای درمان باید بهایش رادادوسختی کاررامتحمل بشوی،چندعددنکات اخلاقی را باید درطول زندگی مراقب باشیم که اگرباکسی مشکل داریم رودررو بریم باهاش صحبت کنیم نه با پیامک زدن،وقتی باکسی رودررو. صحبت میکنی یازده حسی که داریم درگیرمیشودمیتوانی اون احساس رامنتقل بکنی ونتیجه بهتری دارد؛زمانی که شمت درصورآشکارت یکسری اعمالی راانجام دادی که درصورپنهان وخلوت لباخودت همان راانجام دادی .اعتقاد داشتی به اون مسایل یعنی انطباق داشتن حرف باعمل واین انسان یکی میشه ومیشودیک موجودالهی ویه زمانی هست که انسانی هم عملش وحرفش شیطانی میباشدواون حالش همیشه بدمیباشد؛چراباید حرف وعمل من یکی باشد؟آیاحسنش به دیگران میرسه؟ اولین حسنی که میرسه به خودمن میباشدوحالم خوش میشودوزندگی خوب نسیبم میگردد.(باتشکر)

  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات